خرابی شیر برقی لباسشویی و تعمیر آن

خرابی شیر برقی لباسشویی

شیر برقی قطعه ایست که وظیفه تامین آب لباسشویی را برای شستشوی البسه برعهده دارد. در ابتدای شستشو، برد الکترونیکی به شیر برقی فرمان آبگیری می دهد.