۳۰ خط شبانه روزی

اینانلو سرویس

نماینده تخصصی تعمیر لوازم خانگی در سطح استان البرز​

۰۲۶-۳۶۱۹۱

۰۲۶-۹۱۳۰۰۲۰۰

خرابی شیر برقی لباسشویی و تعمیر آن

خرابی شیر برقی لباسشویی

شیر برقی قطعه ایست که وظیفه تامین آب لباسشویی را برای شستشوی البسه برعهده دارد. در ابتدای شستشو، برد الکترونیکی به شیر برقی فرمان آبگیری می دهد. آب از طریق شیر برقی وارد جاپودری و سپس آبکش دیگ می شود. هیدروستات وظیفه تشخیص میزان ورودی آب را برعهده دارد. بعد از تامین آب مورد نیاز، هیدروستات به برد الکترونیکی اطلاع می دهد. برد هم شیر برقی را قطع می کند. شیر برقی در فرایند شستشو، چندین مرحله آبگیری را انجام خواهد داد. در صورت خرابی شیر برقی لباسشویی فرآیند آبگیری متوقف می شود.