المنت لباسشویی و نقش آن در ماشین لباسشویی

المنت لباسشویی

شستشوی لباس ها با آب سرد در ماشین لباسشویی، کیفیت مطلوبی ندارد و باعث کاهش بازدهی لباسشویی می شود. به همین دلیل وجود یک قطعه در ماشین لباسشویی که وظیفه گرم کردن آب را بر عهده داشته باشد، الزامی است. این قطعه در ماشین با اسم المنت لباسشویی شناخته می شود.